facebook
Kategoria
Biokominki i kominki

Biokominek Roll Fire


Projekt: Sieger Design

 

Dwie tafle szkła zamon­to­wane po bokach czy­nią go cał­ko­wi­cie prze­zro­czy­stym. Jego konstrukcja umożliwia swobodne balansowanie zbiornika na biopaliwo podczas toczenia całego kominka, dzięki czemu ogień pozostaje cały czas w poziomie. Dół kominka nigdy się nie nagrzewa, więc można go bez­piecz­nie sto­so­wać na każ­dego typu pod­łożu. Ten w pełni mobilny bio­ko­mi­nek można rów­nież opcjo­nal­nie zamon­to­wać do ściany przy pomocy uchwytu ścien­nego. Ręcznie wykonany biokominek Roll Fire był wielokrotnie nagradzany podczas Akademii Designu.

Naj­waż­niej­sze cechy bio­ko­minka Roll Fire:

  • nie wymaga żadnej insta­la­cji, wystar­czy wyjąć z opa­ko­wa­nia i jest gotowy do uży­cia
  • jest w pełni eko­lo­giczny
  • nie pozo­sta­wia popiołu, dymu, zapa­chu, smaru
  • nie wymaga żmud­nego czysz­cze­nia
  • pod­czas spa­la­nia wytwa­rza się para wodna, która nawilża powie­trze
  • 100% cie­pła wytwa­rza­nego pozo­staje we wnę­trzu
  • nie wymaga żadnych pozwo­leń prze­ciw­po­ża­ro­wych
  • wyjąt­kowe wzor­nic­two pod­dane opa­ten­to­wa­niu, two­rzone przez uzna­nych na świe­cie pro­jek­tan­tów
  • ręczne wyko­na­nie w fabryce Herzebrock-Clarholz przy uży­ciu naj­szla­chet­niej­szych mate­ria­łów