facebook
Kategoria
Biokominki i kominki

Bikominek Travelmate


Projekt: Studio Vertijet


Kształt walizki zachwyca ory­gi­nal­no­ścią i naj­wyż­szą jako­ścią wyko­na­nia. Tech­no­lo­gia wol­nego od dymu, pło­mie­nia powią­zana z odpor­nym na warunki pogo­dowe pokry­ciem prosz­ko­wym zapew­nia kom­fort cie­sze­nia się praw­dzi­wym ogniem we wnę­trzach, ogro­dach, tara­sach, na dywa­nie, na stole, na kana­pie. Forma wol­no­sto­jąca, dostępna opcjo­nal­nie z pod­stawą. Dostępny w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: bieli i czerni.
 

Naj­waż­niej­sze cechy bio­ko­minka Travelmate:

  • nie wymaga żadnej insta­la­cji, wystar­czy wyjąć z opa­ko­wa­nia i jest gotowy do uży­cia
  • jest w pełni eko­lo­giczny
  • nie pozo­sta­wia popiołu, dymu, zapa­chu, smaru
  • nie wymaga żmud­nego czysz­cze­nia
  • pod­czas spa­la­nia wytwa­rza się para wodna, która nawilża powie­trze
  • 100% cie­pła wytwa­rza­nego pozo­staje we wnę­trzu
  • nie wymaga żadnych pozwo­leń prze­ciw­po­ża­ro­wych
  • wyjąt­kowe wzor­nic­two pod­dane opa­ten­to­wa­niu, two­rzone przez uzna­nych na świe­cie pro­jek­tan­tów
  • ręczne wyko­na­nie w fabryce Herzebrock-Clarholz przy uży­ciu naj­szla­chet­niej­szych mate­ria­łów